Община Русе набира доброволци за справяне с бедствия, пожари и извънредни ситуации


Доброволното формирование към Община Русе набира доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидат може да е всяко дееспособно лице, навършило 18 години, здраво физически и психически и неосъждано за умишлено престъпление.

Необходими документи за кандидатстване :

1. Заявление до кмета на общината за членство в Доброволното формирование (Приложение №1);
2. Формуляр за кандидатстване по образец (Приложение №2);
3. Медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво;
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на учет;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. Писмено съгласие на работодателя/ите - за заетите по трудово или служебно правоотношение;
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Кандидатите за доброволци прилагат към посочените документи и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване, както и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Документи се подават в отдел "Управление при кризи" във Военното окръжие на адрес: гр. Русе, ул. "Княжеска" №8, след предварително уточняване на ден и час.

Набирането на доброволци е на основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №347, протокол №18/16.10.2008 г. на Общински съвет - Русе.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

За допълнителна информация:
тел. 0882/946-564
Галин Апостолов - началник на отдел "Управление при кризи"За още любопитни новини и предстоящи събития от Русе, последвайте ни в социалните мрежи:

Коментари