162 проверки са извършили от РИОСВ - Русе за месец юни

Фото: 24ruse.com (архив)

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха 162 проверки на 144 обекта от контролираната територия през месец юни. От тях 117 са планови, а 45 - извънредни.

В рамките на осъществения контрол са дадени 56 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Русе са съставени 8 акта.

От директора на РИОСВ - Русе са издадени две наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 5300 лв. През месец юни са сключени шест споразумения по съставени актове. Наложени са наказания "глоби" и "имуществени санкции" на обща сума 5 040 лв., като в 14-дневния срок са преведени 1 540 лв.

През юни по данните за качество на атмосферния въздух не се отчитат превишения на нивата на финни прахови частичи 10 и 2.5 мкр. и в двата града - Русе и Силистра. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. През месеца са получени сигнали от жители на град Русе за наличие на неприятни миризми в различни квартали. Сигналите са получавани само през нощните часове и при проверка на данните от пунктовете за мониторинг на КАВ в града не са отчитани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

На "Топлофикация-Русе" АД са наложени две еднократни санкции за замърсяване на атмосферния въздух, на база годишен доклад от Собствените непрекъснати измервания (СНИ) за 2021 година. Сумите са много по-ниски спрямо наложените през предходни календарни години.

Приета е техническата рекултивация на депо за опасни отпадъци на "Биовет" АД - клон Разград. Почистени са замърсени с отпадъци терени. Предотвратено е замърсяването на почвата с опасни отпадъци в гр. Русе.

Изпълнени са дадени през предходен период предписания по компоненти води и почви, като са почистени и запръстени нарушени терени в землището на с. Дянково, община Разград.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през месец юни е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynostЗа още любопитни новини и предстоящи събития от Русе, последвайте ни в социалните мрежи:

Коментари